QPOS.cz   |   Dotykové pokladny   |   Docházka   |   Přístupový systém   |   Vyvolávací systémy   |   Rezervační systém   |   Ochrana zboží   |   Levná pokladna   |   Konsigna   |   Kontakty    

Podpora 24/7

Technik:

Podpora

Formulare
Tel:

Informační systém QPOS

 

Základní charakteristika:

 

 • ERP systém určený pro střední a větší firmy
 • Technologie klient-server na bázi jazyka SQL(MS-Access)
 • Sběr dat usnadňuje technologie čárových kódů
 • Vyvíjeno na základě 20-ti leté zkušenosti s malovýrobou
 • Vynikající poměr cena výkon
 • Lze implementovat na všech platformách
 • Minimální hardwarové a softwarové nároky
 • Příjemné uživatelské prostředí
 • Přehledná provázanost jednotlivých agend
 • Propracovaný systém zavádění – krátká doba implementace
 • Snadná tvorba výstupů
 • Workflow
 • Správa dokumentů
 • Detailní výkazy práce zaměstnanců
 • On-line zpracování dat
 • Vzdálený přístup k datům
 • Otevřený systém pro uživatelské úprav

 

KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ - POPIS ZDE

RAF WorkStation je jednoduše řešený modulový ERP systém pro malé a střední výrobní firmy. Svou specializací spadá do kategorie Best-of-Breed systémů, které nekladou takový důraz na pokrytí všech agend spojených s chodem organizace (All-in-one ERP systémy), jako na sběr dat týkajících se konkretních výrobních procesů probíhajících v reálném čase a jejich využití při opeartivní optimalizaci a plánování výroby. Systém generuje požadavky na výrobu v závislosti na přijatých objednávkách, přičemž s každou další rozšiřuje svůj technologický základ. Ke každé zakázce vzniká průvodní dokument opatřený čárovými kódy, který umožňuje sledovat její  pohyb od skladu materiálu až po dodací list. Všechny data a dokumenty jsou samozřejmě archivovány.

 

 Byl navržen s ohledem na maximální otevřenost a škálovatelnost vůči koncovému uživateli. Aplikaci je tak možné na straně uživatele široce konfigurovat dle specifických požadavků zákazníka, a to včetně náročnějších úprav, které je možné řešit pomocí externích zásuvných modulů (plug-ins). V oblasti servisních úprav a tvorby externích modulů je vytvořen prostor rovněž pro potenciální zájemce ze strany třetích firem.

Funkční prostor systému je rozdělen do množiny samostatných oblastí, ze které si zákazník může volit kombinace dle svých požadavků a finančních možností. Kdykoliv v budoucnu je možné jednoduše aktivovat další oblasti, pokud se potřeby zákazníka změní.

Uživatelské prostředí klientské aplikace je tak intuitivní, že nevyžaduje prakticky žádné speciální školení a kromě základních operací se záznamy nabízí mnoho dalších užitečných funkcí, jako např. filtrace, třídění, vyhledávání či export dat.

ČK – Technologie čárových kódů (cena se násobí počtem sběrných míst)

X – Volba vyžadující investici do technologie (možnost využití vlastních dispozic)

 


Popis základních a přídavných modulů  

A)    Databáze MS Access

Systém tabulek a SQL dotazů navržený pro universální použití v aplikaci MS Access. Systém je možné implementovat s jakoukoli verzí aplikace na kterou má klient licenci. Následující moduly naprogramované jazykem Visual Basic 6.0 využívají tuto databázi jako síťové uložiště, které je tak snadno přístupné i jinými uživatelskými metodami a umožňuje uživatelům individuální zpracování nashromážděných dat. Každý modul spravuje svou základní relaci a podle rozsahu jeho funkcí, jejichž možnosti rostou s rozsahem implementace, a hloubky záznamů jednotlivých agend, již si zákazník opět může zvolit, zpřístupňuje výstupy s vazbou na ostatní agendy.  Data se mohou archivovat v rámci jedné databáze 5 až 8 let nazpět.  

Obr 1. – Příklad implementace systému v malém výrobním podniku

B)  Zadávací desktopová aplikace

Uživatelské rozhraní této aplikace slouží managementu firmy a vedení výroby k online i offline přístupu k datům a využívaní všech funkcí, které jsou do systému po dohodě dodány hotové nebo vzniknou na zakázku během implementace. Je rozděleno do čtyř základních oblastí: (Obr. 2)

a.       Uživatelská nabídka – slouží k přepínání mezi jednotlivými moduly, které jsou v systému implementovány. Její rozvržení lze rovněž libovolně měnit podle potřeb budoucíh uživatelů. Její základní podoba vypadá takto:

·        Aktuální (4. Kalkulátor požadavků na výrobu; plánování výroby)

·        Nová objednávka (2. Příjem a archivace objednávek)

·        Dílna (3. Výrobní hala; dílny)

·        Aktivní stanice (seznam aktivních pracovišť)

·        Log operací (chronologický seznam událostí v systému)

·        Přehled (přehled aktuálně probíhajících operací

·        Sklad (1 - Sklady)

·        Materiálu (seznam skladovaného materiálu)

·        Dílců (seznam skladovaných hotových výrobků)

·        Nástroje ()

·        Cenové nabídky (6. Cenové nabídky)

·        Dodací listy (7. Dodací listy)

·        Tisk číselníku (tisk doplňkových čárových kódů k ovládání systému)

·        Tisk (tisk jakékoli sestavy v zobrazovací oblasti)

·        Systém ()

·        Zákazníci (8. Zákazníci)

·        Zaměstnanci (5. Mzdy a personalistika)

·        Dílce (2. Příjem a archivace objednávek - d.)

·        Materiál (2. Příjem a archivace objednávek – a.)

·        Obrábění (2. Příjem a archivace objednávek - b.,c.)

·        Nastavení ()

b.      Zadávací oblast (Úpravy) – obsahuje všechny funkce modulu, které slouží pro přidávání, mazání a úpravy údajů v databázi. V některých modulech je zde k dispozici filtr zobrazovaných dat. Zadávací. procedury může podle potřeby usnadnit technologie čárových kódů.

·        Nový připraví zadávací oblast na založení nového záznamu

·        Přidat – upraví nebo přidá nový záznam v databázi

·        Odebrat – smaže zvolený záznam v databázi

·        …další – každý modul má vlastní metody pro práci s databází

c.       Zobrazovací oblast (Stav)zde jsou zaobrazena data, která zvolený modul spravuje a díky plovoucímu menu umožňuje provádět potřebné akce přímo v datovém listu.

·        Levá myš -  označení řádku datového listu, vyplnění kolonek v zadávací oblasti podle zvoleného záznamu

·        Dvojtá levá myš – zrušení označení řádků, zbalení rozbalovacího menu

·        Pravá myš -  aktivuje plovoucí menu tíkající se zvolené položky v zobrazené sestavě (9 – Plovoucí menu)

d.      Oznamovací oblast (Info) – obsahuje souhrné informace o modulu, sumy, počty, pozici v plánu. Jsou-li v systému integrovány funkce pro zběr dat v reálném čase, jsou v této sekci k dispozici obslužná tlačítka a v modulu Nastavení také plánovač automatických generálních stopů.

·        RealTime – pokud je tlačítko zapnuté, u modulů, jejichž data se mění v rálném čase, dochází každé 4 sekundy k aktualizaci zobrazované sestavy.

·        Stop – slouží k manuálnímu vyvolání generálního stopu. Veškerá probíhající výroba se z pohledu systému ve chvíli jeho stisknutí a potvrzení kontrolního dotazu zastaví.

Obr. 2 – Rozložení zadávací aplikace a) uživatelská nabídka, b) zadávací oblast, c) zobrazovací oblast, d) oznamovací oblast

1.      Sklady

Moduly Sklad dílců a Sklad materiálu v základu plní funkci skladové evidence, která je ovšem propojena se zbytkem systému. Přímo v plánu výroby je tak možné rovnou třídit objednávky uspokojitelné ze skladu od těch, u kterých je třeba zahájit výrobu, případně objednat chybějící materiál.

2.      Příjem a archivace objednávek

Každá příchozí objednávka je do systému zaváděna přes tento modul. Každá položka objednávky je opatřena jedinečným ID, což je číslo, které od toho okamžiku spojuje veškeré archivované informace o ní a umožňuje tak sestavovat nerůznější kombinace výstupů. Byl-li objednán produkt, který nebyl dosud vyráběn nebo nebyl předem v databázi definován, vygeneruje požadavek na zadádní základních informací v rámci detailu technologického popisu výrobků, jehož rozsah si zákazník zvolí kombinací následujícího seznamu modulů dle vlastních potřeb.

  1. Materiál – definice všech materiálů, ze kterých se vyrábí poptávané zboží
  2. Stroje – definice všech strojů či jiných výrobních prostředků (obr. 3)
  3. Obrábění – definice tarifních cen práce na jednotlivých strojích
  4. Dílce – definice hotových výrobků (název, materiál, prodejní cena apod.) (obr 4.)
  5. Technologické postupy – ke každému více či méně detailně definovanému produktu lze přiřadit seznam všech dílčích operací, kterými produkt při výrobě prochází, doba jejich trvání a jejich stručný popis. (obr. 4)
  6. Další technická dokumentace – výkresy, skeny, poznámky atd.

Obr. 3 - Definice všech strojů či jiných výrobních prostředků

Obr. 4 – Dílce a technologické postupy

3.      Výrobní hala – dílny (menu Dílna)

Samostatná desktopová aplikace (Obr. 5), běžící na jednotlivých pracovištích, slouží k předávání informací o probíhající výrobě do centrální databáze v reálném čase. Ke každé zakázce vzniká na základě definovaného technologického postupu průvodní dokument opatřený čárovými kódy, který umožňuje sledovat její pohyb od skladu materiálu celým procesem výroby, až po dodací list. Systém vygeneruje všem zaměstnancům identifikační kartu s čárovým kódem. V kombinaci s ní pak aplikace zároveň generuje v centrální databázi detailní výkaz práce.

  1. Integrované grafické moduly v podobě výkonových grafů a diagramů efektivity průběhu prací za určité období
  2. Rozdělení základních operací výroby do vice fází (např. příprava, kusová výroba, kontrola). V základu je k dispozici pouze režim činnosti a nečinnosti jednotlivých operací. 

4.      Kalkulátor požadavků na výrobu (menu Aktuální, obr. 6)

Tento modul obsahuje průřez celou databází tak, jak si ji klient nakonfiguruje. V přímé spolupráci s vývojářem je možné kombinací existujících komponentních modulů i nových na zakázku vytvořených zásuvných modulů maximálně optimalizovat rozsah celkové implementace dle individuálních výrobních a finančních podmínek každého zákazníka. V nejzákladnější sestavě porovnává stavy skladů vůči okamžité poptávce a urguje požadavky na výrobu vzhledem k zadaným termínům až do jejch splnění, kdy se výsledná rentabilita zakázek archivuje. V kombinaci s informacemi získanými v reálném časem probíhající výroby umožňuje operativně upravovat výrobní plán podle měnící se rentability výroby. 

Ve zobrazovací oblasti je sestaven celkový plán probíhající i připravované výroby v podobě rozbalovacího seznamu, který zároveň slouží jako sumář všech dostupných údajů o výrobě. Přímo v něm se dají pomocí plovoucího menu (pravá myš) zadávat jednotlivé zakázky do výroby, upravovat technologické postupy a sledovat vývoj rentability zakázek v reálném čase. Sumář lze doplnit neuzavřeným počtem funkcí. V základu jsou k dispozici tyto:

  1. Čas Práce čas nutný na zvládnutí poptávky
  2. Čas Výroby – celkový reálný čas strávený výrobou
  3. Cena Materiálu – celková cena materiálu
  4. Cena Práce – předpokládaná cena práce za stanovených podmínek
  5. Cena Výroby – součet hodnot funkcí Cena Práce a Cena Materiálu
  6. Prodejní Cena – celková prodejní cena

V zadávací oblasti je sestava filtrů, která slouží k rychlejší orientaci v rozsáhlejším výrobním záběru. Umožňuje omezovat obsah zobrazovaných dat na konkrétního zákazníka, objednávku či položku za určené rozpětí termínů nebo dat objednání.

V oznamovací oblasti je popsána aktuální pozice kurzoru v plánovacím prostoru. 

Obr. 5 – Samostatná desktopová aplikace pro sběr dat pomocí čárových kódu je napojena na centrální databázi

Obr. 6 - Kalkulátor požadavků na výrobu, plánovaní výroby a sumář aktuální rentability plánu

5.      Mzdy a personalistika (Zaměstnanci)

Každému zaměstnanci je přidělena identifikační karta, pomocí které je generována jak evidence docházky tak samotný výkaz práce. Kromě evidence zaměstnanců s měnitelnou hloubkou záznamu lze k tomuto modulu připojit libovolné množství výstupů týkajících se výkonu jednotlivých pracovišť či konkrétních zaměstnanců.

  1. Detailní výkaz práce
  2. Srovnání efektivity za určená období
  3. Libovolná škála grafů a diagramů
  4. Výpočet mzdy na základě reálně odpracovaných hodin

Obr 7. Identifikační karta zaměstnance

Obr 8. Výkaz práce jednotlivého

Obr 9. Detail spolupráce zaměstnanců na konkrétní objednávce zobrazený v kalendáři

Obr 10. Souhrnný detail objednávy

6.      Dodací listy

Archiv dodacích listů, ze kterého lze tisknout výstupní dokumenty podle nastavitelného formátu s požadovanými signaturami včetně čárových kódů pro snadnější příjem do skladu odběratele.

Obr 7. Dodací list v elektronické i papírové podobě

7.      Zákazníci

Adresář klientely zároveň umožňuje větvení výstupů s požadovanými signaturami pro každého zákazníka zvlášť. Do tohoto adresáře lze integrovat rozbalovací seznam kontaktů.

Obr 8. Adresář a telefonní seznam klientely