QPOS.cz   |   Dotykové pokladny   |   Docházka   |   Přístupový systém   |   Vyvolávací systémy   |   Rezervační systém   |   Ochrana zboží   |   Levná pokladna   |   Konsigna   |   Kontakty    

Podpora 24/7

Technik:

Podpora

Formulare
Tel:

LICENČNÍ PODMÍNKY SOFTWARE QPOS

Tento dokument vymezuje obsah licenční smlouvy na software QPOS (dále jen "software") mezi společností: QSALE Group s.r.o., IČ:24786446, DIČ:CZ24786446 se sídlem: Nezamyslova 509/2, Nusle, 128 00 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku: spisová značka: C 174146 vedená u Městského soudu v Praze webové stránky www.qsale.cz, E-mail: info@qsale.cz (dále jen "prodávající") a kupujícím (odběratel) a/nebo uživatelem software. Práva a povinnosti smluvních stran, včetně záručních podmínek a omezení odpovědnosti za vady, jsou stanoveny především Všeobecnými obchodními podmínkami zveřejněných na webových stránkách a dále těmito Licenčními podmínkami.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Kupující a/nebo uživatel software je povinen seznámit se s těmito licenčními podmínkami a manuálem, které jsou nedílnou součástí dodávky software a určují práva a povinnosti uživatele. Instalací na počítač, spuštěním aplikace nebo jiným užitím software kupující souhlasí s všeobecnými podmínkami společnosti a uzavírá licenční smlouvu, nedošlo-li k jejímu uzavření již dříve. Software je majetkem prodávajícího a je chráněn zákony na ochranu autorských práv a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.

II. UDĚLENÍ LICENCE

 1. Prodávající kupujícímu a/nebo uživateli software uděluje nevýlučnou, nepřevoditelnou omezenou licenci, bez možnosti sublicencováni, k používaní software v rozsahu daném fakturou. Udělení licence je podmíněno tím, že uživatel bude dodržovat všechna licenční omezení a restrikce uvedené v licenčních podmínkách. Pokud uživatel poruší jakékoli z těchto omezení a restrikcí, udělení licence pozbývá automaticky a okamžitě platnosti. Jakékoli používání software nad rámec platného udělení licence zakládá porušení práv duševního vlastnictví autora/prodávajícího, jakož i podstatné porušení licenční smlouvy.

III. PODMÍNKY LICENCE - ČASOVÉ OMEZENÍ, PŘEDÁVANÍ LICENČNÍCH KLÍČŮ

 1. Dodávaný software lze zakoupit na dobu určitou jeden rok "LITE", nebo časově neomezenou verze "ULTIMATE".
 2. Verze software:
  1. DEMO - zkušební verze zdarma omezená na dobu užívaní 30 dní od data aktivace
  2. LITE - software licence na 1 (slovy "jeden") rok (časově omezená verze od data zakoupení)
  3. UPDATE - aktualizace software, pro zákazníky s již zakoupenou licencí
  4. OEM - časově neomezená verze, dodávaná pouze s novým hardware, není možno instalace na jiný hardware
  5. ULTIMATE - časové neomezená licence
 3. Typ licence určuje nákupní doklad (faktura). Pro časově neomezenou: "ULTIMATE", nebo dodávka pouze s hardware "OEM", nebo roční licenci "LITE".
 4. V případě prodeje v balíčku za zvýhodněnou cenu (cena se slevou) se jedná o verzi LITE.
 5. OEM licence software - jedná se o cenově zvýhodněnou verzi licence, prodávanou pouze jakou součást dodávky s hardware a nemožností instalace na jiný hardware. OEM licence nelze prodávat samostatně, objednávka (faktura) musí obsahovat OEM licenci + kompletní hardware (počítač, monitor, periferie).
 6. V případě, že software, hardware nebo služby poskytnuté prodávajícím nebyly zaplaceny předem, platí, že licence k software je časově omezena na dobu do splatnosti pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu. Pokud se kupující ocitne ve vztahu k prodávajícímu v prodlení s placením svého splatného závazku, platí, že na dobu trvání prodlení licence k software dodanému prodávajícím kupujícímu zaniká.
 7. Pokud kupující užívá software bez licence, je prodávající oprávněn požadovat náhradu za takové neoprávněné užívání, a to ve výši odpovídající nájmu software a licencí podle platného ceníku prodávajícího. Prodávající je oprávněn technickými prostředky znemožnit kupujícímu neoprávněné užívání software.
 8. Konkrétní počítač (hardware) se definuje jako: pevný disk, základní deska a procesor. Tyto součásti jsou nezaměnitelné.
 9. Licence k užívání software se vždy uděluje pouze na jeden konkrétní počítač a je nepřenositelná na jiný počítač (hardware).
 10. Licence se uděluje pouze konkrétnímu subjektu, a je nepřenositelná na jiný subjekt, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
 11. Žádost o novou nebo prodloužení stávající licence se provádí elektronicky pomocí formuláře na webových stránkách (žádost o zaslání licence).
 12. AKTIVACE software DEMO verze: v případě, že chcete software nezávazně otestovat na libovolný počítač, stáhnete instalaci z webových stránek, provede instalaci na daný počítač, poté pomocí elektronického formuláře provedete žádost o zaslání DEMO klíče, položka: "DEMO-ZKUSEBNI-VERZE".
 13. AKTIVACE roční LITE, OEM, nebo ULTIMATE verze: v případě, že jste si otestovali funkčnost software, a zakoupily jste si placenou licenci software, proveďte přes formulář na webových stránkách (žádost o zaslání licence). Na základě této žádosti, Vám bude vygenerován klíč.
 14. UPOZORNĚNÍ: v případě aktivace zaplacené verze na daný hardware již později nelze měnit HW číslo, počítač, na kterém se software aktivuje. Lze provést pouze jednou!
 15. UPDATE (aktualizace software), jedná se o možnost zakoupení nové verze software, za zvýhodněnou cenu, ale pouze pro zákazníky s již zakoupenou starší verzí.
 16. Znovu zaslání klíče: pokud potřebujete znovu zaslat již vygenerované klíče, je nutno vyplnit formulář s položkou "ZNOVU-ZASLANI-KLICE".
 17. Licenční klíče z důvodu vypršení platnosti, je nutno obnovit jednou za 12 měsíců (včetně verze OEM, ULTIMATE).
 18. V případě vypršení (exspirace) klíče na časově neomezený software (OEM, ULTIMATE) je nutno vyplnit formulář s položkou "PRODLOUZENI-LICENCE".
 19. V případě verze OEM, ULTIMATE se provádí bezplatné obnovení klíče přes elektronický formulář.
 20. Žádost o licenci musí obsahovat IČO kupujícího, číslo faktury, a HW číslo (číslo, které Vám hlásí program, po spuštění nebo v nastavení programu).
 21. V případě nevyplnění všech potřebných údajů (zejména kontaktu, tel, email, IČO, číslo nákupního dokladu - faktury) si prodejce vyhrazuje právo nezasílat licenční klíč.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. DEMO – jedná se o software zdarma, uživatel neplatí, žádný poplatek, zavazuje se k užití software pouze na zkoušku a po omezenou dobu: 30 (slovy "třiceti") dnů. Po uplynutí této doby se uživatel rozhodné zda si zakoupí plnou verzi software nebo software trvale odstraní a již ho nebude užívat.
 2. Software LITE, OEM, ULTIMATE, cena placené verze software se řídí dle ceníku, objednávky a faktury při prodeji.

V. ODPOVĚDNOST ZA DATA VYTVOŘENÉ SOFTWARE

 1. Plnou odpovědnost za data vytvořená v software nese kupující/uživatel, který je povinen zajistit, že data budou korektní a nebudou porušovat práva a povinnosti třetích stran a budou v souladu se zákony České republiky.
 2. Prodávající nenese odpovědnost za správnost vkládaných dat, kupující je povinen stanovit uživatele administrátora, který bude správnost dat kontrolovat. V případě nalezený chybných dat, je uživatel administrátor povinen písemně informovat prodávajícího.
 3. Zálohy dat software, je uživatel povinen pravidelně provádět na záložní medium, které nejsou nijak spojené s hardware počítače, kde jsou primární data, tyto zálohy slouží v případě poškození hardware počítače.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY SOFTWARE

 1. V maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem, a pokud to není stanoveno v záruce prodávajícího/autora, nebude prodávající/autor odpovídat za jakékoli škody (včetně, ale nikoli výhradně, ušlého zisku, přerušení obchodu, ztráty obchodních informací nebo jiné peněžní ztráty) vzniklé v důsledku nemožnosti užívat software nebo nesprávné funkce software, i když byl prodávající/autor na možnost vzniku takových škod upozorněn. V každém případě bude celková odpovědnost prodávajícího/autora na základě jakéhokoli ustanovení této licenční smlouvy s koncovým uživatelem omezena na částku, kterou jste skutečně za software zaplatili. Tato omezení se nevztahují na jakoukoli odpovědnost, která nemůže být vyloučena nebo omezena příslušnými zákony.

VII. VYHRAZENÍ PRÁV A VLASTNICTVÍ

 1. Prodávající si vyhrazuje všechna práva, která Vám nejsou výslovně udělena v této smlouvě. Tento software je chráněn zákonem na ochranu autorských práv a dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Prodávající vlastní veškerá majetková a autorská práva a další práva duševního vlastnictví, týkající se software.
 2. SOFTWARE SE NEPRODÁVÁ, POUZE SE UDĚLUJE LICENCE K JEHO UŽÍVÁNÍ.
 3. Software kupující nesmí prodávat, pronajímat ani půjčovat, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Licenční podmínky změnit. Případné změny podmínek jsou platné pro licence udělenou po přijetí a zveřejnění změny.
 2. Kupující prohlašuje, že měl dost času se seznámit z funkcí software a ty shledat jako vyhovující. Po prodávajícím nebude požadovat, žádné další funkce mimo funkcí zveřejněné v DEMO software, volně stažitelném z webových stránek. Software je dodáván jako již hotová verze, bez možnosti následných úprav.
 3. Na skutečnosti neuvedené v této smlouvě se použijí Všeobecné obchodní podmínky společnosti.

Tyto Licenční podmínky software qpos jsou účinné od 1.1.2015
a nahrazují Licenční podmínky software qpos dříve