QPOS.cz   |   Dotykové pokladny   |   Docházka   |   Přístupový systém   |   Vyvolávací systémy   |   Rezervační systém   |   Ochrana zboží   |   Levná pokladna   |   Konsigna   |   Kontakty    

Podpora 24/7

Technik:

Podpora

Formulare
Tel:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti QSALE Group s.r.o.
 2. Tyto VOP upravují vztahy při prodeji zboží a poskytování služeb mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost:
  QSALE Group s.r.o. IČ: 24786446, DIČ: CZ24786446, se sídlem: Nezamyslova 509/2, Nusle, 128 00 Praha 2. Zapsaná v obchodním rejstříku Spisová značka: C 174146 vedená u Městského soudu v Praze jako prodávající (dodavatel a/nebo poskytovatel služby a/nebo licenčních oprávnění) dále jen „prodávající“,

  a na straně druhé je kupující (odběratel a/nebo objednatel), kterým je výlučně podnikatel, resp. subjekt provádějící výdělečnou činnost, dále jen „kupující“.
 3. Místo plnění (servisní středisko): QSALE Group s.r.o. Nezamyslova 509/2, Nusle, 128 00 Praha 2.
 4. Webové stránky prodávajícího: www.qsale.cz (dále jen „webové stránky“)
 5. E-mail (elektronická pošta): info@qsale.cz
 6. Datová schránka: (QSALE Group s.r.o.) ID: 8dawt9d

II.

 1. Objednáním jakéhokoliv produktu z nabídky prodávajícího, jehož nabídka je veřejně prezentována v síti internet, stejně, jako tyto VOP, projevuje kupující souhlas s tím, aby práva a povinnosti mezi ním a prodávajícím, která nejsou výslovně sjednána jinak v případné smlouvě (objednávce), se řídila těmito VOP.
 2. Kupující není spotřebitelem a právní úprava o ochraně spotřebitele se na vztahy založené těmito VOP nepoužije.
 3. Kupující je povinen označit se při jednání o uzavření smlouvy s prodávajícím svou obchodní firmou, identifikačním číslem a dalšími, v obchodním styku obvyklými, identifikátory.
 4. Kupující/uživatel nezískává uzavřením smlouvy s prodávajícím právo k šíření a kopírování programu, k poskytování programu třetím osobám.
 5. Veškerými autorskými a vlastnickými právy k software, disponuje prodávající a uživatel se zavazuje je respektovat a neporušovat je.
 6. Prodávající poskytuje kupujícímu licenci za podmínek sjednaných v konkrétní smlouvě (objednávce) licenci k software, který je ve smlouvě (objednávce) specifikována. Licenční podmínky jsou přílohou těchto VOP.
 7. Prodávající neodpovídá za žádné škody, způsobené užitím programu a kupující/uživatel sám rozhoduje o vhodnosti užití programu.
 8. Prodávající neručí za bezpečnost dat kupujícího/uživatele. Kupující/uživatel je povinen sám zálohovat data a plně zodpovídá za jejich bezpečnost, aktuálnost a správnost. Kupující se zavazuje provádět pravidelné zálohy, uložení dat na jiný počítač, CD, DVD, flash kartu, atd.
 9. Pokud je prodávajícím poskytnuta záruka, nevztahuje se na vady způsobené kupujícím/uživatelem software, závady způsobené nesprávným užíváním programu, nedodržení postupu práci, špatného zadávání položek, na vady způsobené mechanickým poškozením hardware, nebo počítačovými viry.
 10. Prodávající odpovídá za škody způsobené vadou software, maximálně do výše odpovídající 100% licenčního poplatku (ceny software zaplacené při jeho nákupu).
 11. Prodávající poskytuje uživatelům programu poradenskou činnost. Poskytování poradenské činnosti není bezplatná služba a její cena není zahrnuta v základní ceně programu. Cena za poskytování poradenské činnosti se řídí dle platného ceníku prodávajícího (publikovaného na webových stránkách, stránka ceník).
 12. Prodávající má právo, aby mu kupující poskytl vzdálené připojení do systému, a to pro účely údržby programu a kontroly správného běhu celé aplikace.
 13. Cena technické podpory (telefonické, e-mailové, na místě, vzdálené podpory online) software, hardware se určí dle platného ceníku prodávajícího.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Platba za dodané objednané zboží nebo služby, bude uskutečněna:
  a) v hotovosti - při převzetí zboží nebo služby
  b) na dobírku - v den dodání u zákazníka
  c) platba předem - zálohovou platbou
 2. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
 3. Ceny jsou smluvní. Ceny za služby a zboží se řídí dle platného ceníku prodávajícího, zveřejněného na webových stránkách.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo, požadovat provedení platby předem, a provedení služeb a dodání zboží provést až po připsání platby na účet.
 5. Pokud z jakéhokoliv důvodu nedodá prodávající kupujícímu objednané zboží nebo službu, vrátí na účet kupujícího přijatou zálohu, a to do 30 pracovních dnů, ode dne sjednaného termínu dodání zboží nebo služby.

IV.

 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží do sjednaného místa doručení, a to na základě objednávky doručené prodávajícímu prostřednictvím webové stránky prodávajícího, případně na základě písemné objednávky, po jejím potvrzení prodávajícím.
 2. Zboží je doručováno na doručovací adresu uvedenou v objednávce. Pokud není zadaná doručovací adresa, bude zboží doručeno na adresu sídla nebo místa podnikání kupujícího.
 3. Náklady na přepravu zboží z místa plnění (viz.bod I.čl.3) do místa doručení nese kupující.(tyto náklady tedy nejsou zahrnuty v ceně zboží a služeb) Kupující se zavazuje uhradit náklady přepravy zboží - zkompletovaného systému (tj.HW a nainstalovaný SW po zprovoznění) z místa plnění do místa doručení dle platného ceníku prodávajícího.
 4. Dodávka zboží a služeb bude považována za splněnou jejím převzetím kupujícím a podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran v místě doručení. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstane prodávajícímu a druhé vyhotovení bude předáno kupujícímu. V případě že dojde ke zrušení dodávky objednatelem v místě instalace po příjezdu technika na instalaci nebo během instalace má právo dodavatel na sankční poplatek jako při stornování objednávky dle bodu VIII. čl. 1a).
 5. V případě dodání zboží na dobírku, bude dodávka považována za splněnou předáním zboží kupujícímu z rukou dopravce. Pokud kupující zjistí zjevné vady nebo nekompletnost dodávky, má právo dopravci odmítnout převzetí zásilky a požadovat její vrácení zpět. Není-li v objednávce uveden jiný termín dodání a/nebo způsob doručení, bude zboží dodáno kupujícímu do 7 (slovy „sedm“) pracovních dní po zaplacení kupní ceny.
 6. Prodávající se zavazuj provést kompletaci celého systému (HW a SW) v místě plnění, tj. v servisním středisku uvedeném v bodu I, čl.3, dle objednávky kupujícího, jeho odzkoušení a přípravu k předání, zabalení. Zboží kupujícímu musí být dodáno kompletní, dle objednávky.
 7. Prodávající se zavazuje, bude-li to písemně sjednáno s kupujícím (zpravidla v objednávce), zboží doručit na sjednané místo doručení a zde zprovoznit. Nebude-li ve sjednaný den doručení kupující k dispozici v místě doručení a znemožní-li tak zprovoznění zboží, je prodávající oprávněn dodat zboží náhradním způsobem – prostřednictvím spediční firmy, atp., a to bez provedení zprovoznění. (Případně může být na základě písemné dohody prodávajícího a kupujícího provedeno zprovoznění v náhradním termínu a za dohodnutou cenu.)
 8. V případě, že kupující nepřevezme jakoukoliv zásilku od prodávajícího, která bude doručovaná na adresu kupujícího (nebo v případě reklamace na adresu ze které bylo reklamované zboží odesláno), prodávající se zavazuje učinit celkem 3 (slovy: „tři“) pokusy o doručení zásilky, pokud nebude převzata, prodávající uskladní zboží v místě servisního střediska uvedeného v bodu I. čl. 3, kde si jí bude moci kupující, převzít. Prodávající má právo účtovat kupujícímu poplatek za uskladnění zásilky ve výší 30,-kč (slovy: „třicet korun“) za každý započatý den. Pokud nedojde k převzetí ze strany kupujícího, má prodávající nárok po 6 měsících od prvního pokusu na likvidaci uskladněného zboží. V případě likvidace zásilky nezaniká právo prodávajícího na zaplacení ceny za uskladnění zásilky.
 9. Kupující podpisem předávacího protokolu potvrzuje rovněž, že měl dostatek času se seznámit z funkcí software a ty shledal jako vyhovující. Po prodávajícím nebude kupující požadovat žádné další funkce mimo funkcí zveřejněných v DEMO software, volně stažitelném z webových stránek prodávajícího. Software je dodáván jako již hotová verze, bez možnosti následných úprav.
 10. Kupující je povinen se před započetím používání programů společnosti pozorně prostudovat licenční podmínky, VOP a manuál k software, zveřejněné na webových stránkách.

V. PODMÍNKY LICENCE - ČASOVÉ OMEZENÍ, PŘEDÁVANÍ LICENČNÍCH KLÍČŮ

 1. Podrobný popis typů licence, jejich platnosti, časové omezení a předávání licenčních klíčů je obsaženo v „LICENČNÍ PODMÍNKY SOFTWARE“, které jsou přílohou těchto VOP.
 2. Kupující je povinen pozorně prostudovat licenční podmínky.

VI. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

 1. Veškerá komunikace mezi kupujícím a prodávajícím, která je způsobilá mít právní význam, musí být uskutečněna mezi oprávněnými osobami (tj. osobami oprávněnými jednat za smluvní strany) buď v listinné, nebo elektronické podobě a musí být autorizována (podpisem oprávněných osob na listině nebo elektronickým podpisem oprávněných osob na elektronické zprávě, Komunikaci lze vést i prostřednictvím datové schránky. Výslovně se pro účely závazkových vztahů, na které dopadají tyto VOP, sjednává, že právní jednání stran nelze činit ústně nebo telefonicky nebo neautorizovanou elektronickou komunikací.
 2. Kupující se zavazuje dodržet postup komunikace směrem k prodávajícímu:
  a) Elektronicky, prostřednictvím emailu opatřením elektronickým podpisem
  b) Prostřednictvím datové schránky (Provozovatel: Česká pošta s. p.)
  c) Doporučeným dopisem na aktuální adresu sídla firmy, zapsané v obchodním rejstříku, ke dni odeslání dokumentů.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo komunikovat s kupujícím pouze prostřednictvím datových zpráv nebo písemně.
 4. Kupující se zavazuje v případě jakékoli komunikace s prodávajícím uvádět svoje IČ.
 5. Kupující souhlasí s tím, že mohou být pořizovány zvukové záznamy jeho telefonních hovorů s prodávajícím, za účelem vnitřní kontroly služeb prodávajícího a zvyšování jejich kvality.
 6. Kupující souhlasí, že veškerá komunikace může být nahrávána prostřednictvím zařízení k zachycení zvuku, obrazu, textu, a jiné…
 7. Prodávající si vyhrazuje právo uchovávat a archivovat, všechny dokumenty a veškerou komunikaci mezi oběma stranami.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po osobách jednajících za kupujícího prokázaní jejich identity, např. doložením dokladu totožnosti (občanského průkazu, pasu, a jiné).
 9. Adresa či kontakty uvedené v obchodních listinách mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem odeslání tohoto oznámení druhé smluvní straně.

VII. STORNO POPLATKY

 1. Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouva, avšak z důvodů na straně kupujícího nedojde k dodání zkompletovaného systému kupujícímu, má prodávající vůči kupujícímu právo na storno poplatek takto:
  a) Vznikne-li důvod, pro který nedojde k dodání zkompletovaného systému do 10 dní před dnem instalace, zaplatí kupující 25 % z ceny instalace.
  b) Vznikne-li důvod, pro který nedojde k dodání zkompletovaného systému v době 5 a méně dnů před začátkem instalace zaplatí kupující 100 % ceny instalace.
  c) Vznikne-li důvod, pro který dojde ke zrušení aktivace software, v případě že kupující zruší aktivaci software před instalaci software (vygenerováním aktivačního kódu) zaplatí kupující 25% z ceny software.
  d) Vznikne-li důvod, pro který dojde ke zrušení aktivace software době po instalaci software (vygenerování aktivačního kódu) zaplatí kupující 100 % z ceny software.
  e) Dojde-li ze strany kupujícího ke zrušení objednávky programování speciálních funkcí (tvoření databáze zboží, a jiné speciální požadavky), před započetím prací, zaplatí kupující 25 % z ceny objednávky.
  f) Dojde-li ze strany kupujícího ke zrušení objednávky programování speciálních funkcí (tvoření databáze zboží, a jiné speciální požadavky), po započetí prací, zaplatí kupující 100 % z ceny objednávky.

VIII. SANKCE

 1. Pro případ, že by se kupující ocitl v prodlení s placením svého peněžitého závazku vůči prodávajícímu o vice, než 2 týdny, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1% z dlužné částky za každý započatý týden trvaní případného prodleni.

IX. ODPOVĚDNOST ZA DATA

 1. Kupující je povinen učinit veškerá opatření k ochraně svých dat, zejména pravidelným zálohováním.
 2. Kupující nese plnou odpovědnost za data nahraná v jeho zařízení.
 3. Prodávající v případě jakéhokoli servisního nebo reklamačního zásahu, může požadovat poslední zálohu systému, aby mohl systém uvést do stavu v době této zálohy, pokud kupující nedisponuje zálohou systému, vyhrazuje si prodávající právo, uvést celý systém do stavu jako by byl nový, bez dat zákazníka. Uvedení zařízení do továrního nastavení.
 4. Kupující se zavazuje užívat software pouze způsobem, který je v souladu s těmito podmínkami a platnými zákony České republiky, písemnými návody a pokyny, které nemůže negativně ovlivnit provoz software.
 5. Kupující odpovídá za odborné znalosti svých pracovníků a dalších osob, které budou mít k jeho zařízení přístup a budou s ním jakkoli manipulovat.
 6. Kupující je povinen se svým přístupovým heslem do systému, nakládat jako s důvěrným údajem. Kupující je povinen toto heslo udržet v tajnosti, v případě důvodného podezření, že heslo může znát třetí osoba, je povinen ihned a bezodkladně změnit všechna přístupová hesla. Vyžadují-li to technické, provozní nebo organizační důvody, je prodávající oprávněn přístupové heslo změnit.

X. SERVISNÍ PODMÍNKY

 1. Prodávající, vykonává mimozáruční, pozáruční servis (standartní servis) v místě servisního střediska, ceny jednotlivých úkonů se řídí dle platného ceníku, zveřejněného na webových stránkách. Mimozáruční servis v jiném místě, než v místě servisního střediska (např. v sídle zákazníka) vykonává prodejce výlučné na základě uzavřené servisní smlouvy SLA.
 2. Kupující může objednat servis po celé České republice, ceny jednotlivých úkonů včetně dopravy na místo úkonu, se řídí dle platného ceníku, zveřejněného na webových stránkách.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo, fakturovat a požadovat platbu za servisní úkony, před započetím práce, před výjezdem k zákazníkovi.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo (odmítnout vykonaní servisu) nepřijet na místo určené zákazníkem, v případě, že toto místo bylo shledáno jako rizikové, nebezpečné, nebo by mohlo ohrožovat zaměstnance prodávajícího nebo jiné osoby.
 5. Prodávající se zavazuje v případě neprovedených servisních prací, částku za neprovedený úkon vrátit na účet kupujícího, a to bezodkladně po obdržení dobropisu, který kupující vyplněný, podepsaný a orazítkovaný doručí do sídla prodávajícího.

XI. REKLAMACE ZBOŽÍ, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Záruku na funkčnost dodaného hardware poskytuje prodávající v délce 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet, dnem převzetí zboží kupujícím.
 2. Záruční doba na software je v délce 12 měsíců, nevztahuje se na zacházení se software.
 3. Kupující je povinen při převzetí zkompletovaného systému nebo bez odkladu po jeho převzetí tento prohlédnout, a to s odbornou péčí, a případně okamžitě, nejpozději však do sedmi dnů od převzetí zboží a služeb, oznámit prodávajícímu zjištěné vady. V případě pozdějšího zjištění vad, které nelze zjistit ani při vynaložení odborné péče při převzetí zkompletovaného systému, je kupující povinen prodávajícího informovat nejpozději do 3 (slovy: „tří“) dnů od zjištění závad, elektronicky prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem na adresu prodávajícího, písemným oznámením (s uvedením popisu závady a popis jejího vzniku, uvedením faktury, IČO, data nákupu, aktuální adresy pro vyzvednutí reklamovaného zboží).
 4. Při reklamaci předmětu plnění je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou (kopiemi).
 5. Reklamace zařízení se uplatňuje v servisním středisku uvedeném v bodu I. čl. 3.
 6. Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím, potřebných k odzkoušení funkčnosti zařízení.
 7. Na zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, bazarové, zánovní, repasované, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží). Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 2 (slovy: „dvou“) měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 8. Na zboží/služby zdarma, se nevztahuje záruka a nelze na ně uplatnit reklamaci.
 9. Kupující může, kdykoli zaslat předmět k reklamaci na adresu servisního střediska viz bod I. čl. 3.
 10. Kupující může kdykoli využít možnost bezplatného svozu k reklamaci, je však nutno dodržet postup reklamace dle těchto VOP.
 11. Odstranění závady je dle typu produktu přednostně realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku prodávajícího uvedeném v bodu I. čl. 3.
 12. Servis neodpovídá za data uložená v paměti reklamovaných zařízení, kupující je povinen si tato data před zasláním k reklamaci adekvátně zálohovat. Za uložená data nese plnou odpovědnost pouze kupující. Servis uvádí zařízení do použitelného stavu (továrního nastavení), jako by bylo zařízení nové.
 13. Kupující má právo na zapůjčení náhradního zařízení zdarma, po dobu reklamace zařízení. Kupující hradí vratnou zálohu na zařízení, viz ceník (položka vratné zálohy).
 14. Vrácení vratné zálohy za zapůjčené zařízení se provádí tak, že částka bude zaslána na učet plátce/kupujícího po vrácení zařízení, v případě vrácení nepoškozeného zařízení zpět prodávajícímu. Prodávající si vyhrazuje právo v případě nevrácení zařízení, nebo jeho poškození vystavit kupujícímu fakturu na zařízení a použít vratnou zálohu na splacení této faktury za nevrácené nebo poškozené zařízení. V případě nevrácení zařízení do 14 dnů ode dne skončení zápůjčky, prodávající na věc nahlíží jako na ztracenou. Doba zápůjčky je vždy automaticky doba, kdy prodávající vyřizuje reklamaci a disponuje zařízením kupujícího.
 15. Kupující bere na vědomí, že má vždy možnost předem požádat prodávajícího o bezplatné zapůjčení náhradního zařízení na dobu trvání opravy vadného zařízení. Se zřetelem k tomu nebude prodávající poskytovat žádné náhrady za újmy případně vzniklé odstavením vadného zařízení z provozu.
 16. V případě požadavku na zapůjčení náhradního zařízení, tuto skutečnost je povinen kupující včas oznámit prodávajícímu (a to vyplněnou poznámkou, požadavek na zapůjčení zařízení, v žádosti o reklamaci).
 17. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na případy způsobené zásahem kupujícího nebo třetí osoby do nastavení instalovaného software, nebo zásahem do hardware.
 18. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí počítače s jinými, prodávajícím neschválenými komponenty, ani se software aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.
 19. Prodávající neodpovídá za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení určeného pro ukládání dat. Prodávající rovněž neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému. Při předání systému, počítače či serveru k opravě, je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití.
 20. V případě neoprávněného uplatnění nároku z vad zboží nebo ze záruky může prodávající účtovat kupujícímu veškeré náklady spojené s opravou, testováním a dopravou. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku, nebo po zaplacení faktury.
 21. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení jsou podávány pouze na základě reklamačního čísla.
 22. Reklamace zboží (reklamační opravy) se provádí, pouze v servisním středisku společnosti viz bod I. čl. 3.

XII. REKLAMAČNÍ ŘÁD - POSTUP REKLAMACE ZBOŽÍ

 1. Po zjištění závady prosím kontaktujte společnost na uvedených kontaktech, kontaktní formulář, e-mail, doporučením dopisem.
 2. V případě reklamace, která nelze jinak řešit, jak zasláním do servisního střediska vyplňte formulář, v kontaktech na webových stránkách (formulář pro reklamace).
 3. Zadejte adresu, kde se zařízení nalézá, odkud má být svezeno a kam má být po opravě opětovně doručeno. Vyplňte na sebe všechny kontakty (adresu, telefon, email), pro potřeby servisu a spediční firmy.
 4. Připravte si k doložení nákupní doklady, fakturu, dodací a záruční list.
 5. Po vyplnění a přijetí reklamace, k Vám bude zaslán svoz přepravní společností.
 6. Připravte si zabalené zařízení, po příjezdu řidiče mu toto zařízení předáte.
 7. Servis Vás bude informovat o stavu reklamovaného zboží, a informace o odstranění závady.
 8. Do balíku je nezbytně nutné přiložit průvodní dopis s popisem závady, seznamu zaslaných věcí k reklamaci, informací o kupujícím, adresu pro zpětné zaslání reklamovaného zboží. Dále přiložte doklad o koupi a datum koupě zařízení. Bez potřebných dokladů nelze reklamaci vyřídit.
 9. Zařízení není nutné balit do původní krabice, ale je nutné ho důkladně zabalit, aby se nepoškodilo při přepravě.
 10. Zařízení je nutné zaslat kompletní, včetně kabelů, napájecího zdroje, aby bylo možno prověřit funkčnost kompletu.
 11. V případě nedodržení postupu reklamace, si společnost vyhrazuje právo balík nepřevzít nebo odeslat zpět na adresu odesilatele.

XIII. ŠKOLENÍ PRO UŽIVATELE

 1. Prodávající nabízí jako jednu z prodávaných služeb uživatelské školení k software a hardware, které má v nabídce.
 2. Obsah a formu školení určuje prodávající.
 3. Prodávající nabízí dva druhy školení: hromadné školení (je nutná účast více jak 10 osob jako účastníků školení) nebo individuální (poskytováno pouze jednomu zákazníkovi, s účastí jedné nebo více osob).
 4. Školení je možno vykonat pouze v místě určené prodávajícím (obvykle v provozních místnostech prodávajícího – přesná adresa místa konání školení je vždy předem uvedena v objednávce).
 5. Provedení školení v místě podle požadavku kupujícího je nutno předem objednat a prodávající musí vyslovit písemný souhlas s místem a časem provedení školení v místě podle požadavku prodávajícího.
 6. Výběr konkrétních osob jako účastníků školení je zcela v kompetenci kupujícího, kupující může libovolně a kdykoli měnit konkrétní osoby, pouze předem v písemné objednávce určí počet osob, které na školení vyšle.
 7. V případě, že se kupujícím určené osoby nedostaví v čas nebo vůbec na školení, prodávající vykoná školení bez účasti těchto osob, kupující nemá v takovém případě nárok na vrácení poplatku za školení.
 8. Poplatek za školení je vždy určen jako cena za jednu osobu, která se účastní školení.
 9. Každé školení je nutno předem závazně objednat a zaplatit poplatek za školení minimálně 14 dní před datem konání daného školení. V případě, že určená částka, není připsána na učet prodávajícího nejpozději 14 dni před datem konání školení, vyhrazuje si prodávající školení zrušit nebo kapacitu školení obsadit jinými osobami.
 10. Rozsah (počet hodin, konkrétní harmonogram školení), je vždy předem zveřejněn na webových stránkách prodávajícího.
 11. V případě, že kupující nepochopí obsah školení nebo si neosvojí v jeho průběhu dovednosti k obsluze software a hardware, je oprávněn požadovat v rámci téhož školení dodatečné vysvětlení k tématu školení v rozsahu do 2 hodin. Pokud ani poté mu není jasné probírané téma a potřebuje další školení, má možnost se objednat na další školení a uhradit poplatek za školení dle ceníku prodávajícího.
 12. Po uzavření písemné závazné objednávky již nelze jednostranně měnit čas ani místo školení.
 13. V případě nenadálých okolnosti, pokud by vznikla nutnost změnit místa a čas školení, je nutný písemný souhlas obou stran.
 14. V případě neuskutečnění školení z důvodů na straně prodávajícího se prodávající zavazuje do 14 dní po neuskutečněném školení vrátit celou částku poplatku za školení na učet kupujícího.

XIV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Zákazník souhlasí s tím, že mohou být pořizovány zvukové záznamy jeho telefonních hovorů s dodavatelem, vztahujících se k plnění práv a povinností, za účelem vnitřní kontroly služeb dodavatele a zvyšování jejich kvality.
 2. Kupující vyjadřuje souhlas s všeobecnými podmínkami, reklamačním řádem, licenčními podmínkami software: podpisem objednávky (kupní smlouvy), podpisem předávacího protokolu, podpisem dodacího listu, podpisem protokolu o vratné záloze, objednávkou přes webové stránky, zasláním emailu se souhlasem s objednávkou, instalací produktu, spuštěním produktu, zaplacením zálohy, zaplacením, převodem licence nebo užíváním software potvrzuje kupující/uživatel svůj souhlas s podmínkami.
 3. V případě, že jakékoli ustanovení Všeobecných podmínek bude shledáno nezákonným, neplatným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost resp. účinnost ostatních ustanovení Všeobecných podmínek.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2015
a nahrazují Všeobecné podmínky vydané dříve